سلام عزیزانم . من خوبم .   

خواستم بگم این خونه  چراغش روشنه .  

دوستتون دارم .